⭐Vintage Budweiser Bar Sign⭐

⭐Vintage Budweiser Bar Sign⭐
⭐Vintage Budweiser Bar Sign⭐
⭐Vintage Budweiser Bar Sign⭐
⭐Vintage Budweiser Bar Sign⭐
$95

28” tall by 24.5” wide

two two five – four three nine – zero zero seven zero