S&W SDVE 9MM

S&W SDVE 9MM
S&W SDVE 9MM
S&W SDVE 9MM
S&W SDVE 9MM
$300

S&W SDVE 9MM with one magazine and holster. Shot very seldomly

2252662348